Regulamin

1. Warsztaty “Masterclass 2” odbędą się 16.03.2019 r. w IBB Andersia Hotel
Conference & SPA przy Plac Andersa 3 w Poznaniu w dniu 16.03.2019r. w
godzinach 11:00-19:00.
2. Organizatorem wydarzenia jest firma EQulibrium Sounds – Marcin Przybylski, ul.
Pakoska 24/9, 88-190 Barcin. NIP: 5621772463, zwany dalej Organizatorem.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wezmą udział wydarzeniu (dalej
zwane „Uczestnikami”). Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do
postanowień Regulaminu oraz poleceń służb porządkowych Organizatora.
4. Wstęp na wydarzenie jest płatny. Bilety w cenie 259 zł Silver oraz 300 zł Platinium.
5. Każdy Uczestnik, który zakupi bilet Platinium za 300 zł otrzyma dodatkowo tzw.
Producer Box z samplami, presetami i template. Zabrania się ich sprzedaży,
rozpowszechniania i udostępniania. Są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku
własnego.
6. Każdy Uczestnik, który zakupi bilet Platinium za 300 zł bierze udział w konkursach
organizowanych w trakcie Wydarzenia, ma zagwarantowane miejsce w pierwszych
rzędach oraz wliczoną przerwę kawową z kanapką oraz niespodziankę.
7. Każdy Uczestnik, który zakupi bilet Sliver za 259 zł nie bierze udziału w konkursach
organizowanych w trakcie Wydarzenia, ma zagwarantowane miejsce w dalszych
rzędach oraz wliczoną przerwę kawową z kanapką oraz niespodzianką.
8. Organizator zobowiązuje się przygotować odpowiednie warunki do przeprowadzenia
warsztatów produkcji muzyki trance “Masterclass 2” w Poznaniu w IBB Andersia
Hotel Conference & SPA przy Plac Andersa 3 Poznań (w sali Barcelona) w dniu
16.03.2019r.
9. W związku z ograniczoną ilością miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu
decyduje kolejność zgłoszeń poprzez zakupienie biletu.
10. Osoba biorąca udział w szkoleniu przyjeżdża na koszt własny.
11. Opcjonalnie: uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszt noclegu.
12. Organizator zapewnia w trakcie zajęć przerwy kawowe oraz miejsca siedzące dla
każdego uczestnika.
13. Kwalifikacja na warsztaty następuje po dokonaniu opłaty za bilet wstępu na stronie
www.ebilet.pl. W ankiecie rejestracyjnej należy podać dane kontaktowe i adresowe,
które będą wykorzystane tylko dla potrzeb informacyjnych związanych z szkoleniem.
14. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu, na jaki został
wystawiony.
15. Posiadany przez uczestnika wydarzenia bilet jest jednoosobowy.
16. Zakup biletów poza autoryzowanymi sklepami i punktami sprzedaży niesie ryzyko
zakupu biletów nieważnych lub nieoryginalnych, które uniemożliwiają wejście na
wydarzenie.
17. W przypadku braku informacji o zakupionym bilecie należy niezwłocznie powiadomić
o tym organizatora w wiadomości pod adresem e-mail: info@equlibriumsounds.com.
18. W przypadku rezygnacji z warsztatów po zakwalifikowaniu uczestnika lub w trakcie
zajęć, organizator nie zwraca zaliczki lub całej opłaty. W przypadkach sytuacji
nadzwyczajnych zwrócone zostanie 80% wartości biletu.
19. Zakup biletu automatycznie wiąże się ze zgodą uczestnika na rejestrację video i foto
oraz publikowanie jego wizerunku w internecie i w mediach społecznościowych
(strona internetowa, facebook, instagram itp.) przez firmę EQulibrium Sounds
MARCIN PRZYBYLSKI ul. Pakoska 24/9 88 -190 Barcin, NIP 562-17-72-463, tel.
534-717-000 w trakcie i po zakończonym wydarzeniu. Zgoda uczestnika jest
nieodwołalna i podlega przepisom prawa polskiego.
20. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego
w trakcie i po Wydarzeniu w materiałach promocyjnych i informacyjnych
Organizatora.
21. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku Uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu oraz na transmitowanie,
rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z
jakimkolwiek programem przedstawiającym Wydarzenie. Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
22. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania wydarzenia
oraz utrwalania go w jakiejkolwiek innej formie przez Uczestników wydarzenia.
23. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania i nagrywania w jakiejkolwiek
innej formie Gości występujących na scenie. Zakaz ten przestaje obowiązywać w
czasie przerwy za wyraźną zgodą osoby, z którą Uczestnik chce so
24. Wszystkie utwory prezentowane w trakcie wydarzenia są objęte prawami autorskimi.
Zabrania się ich nagrywania, utrwalania i publikowania w jakiejkolwiek formie.
25. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia napojów alkoholowych, środków
odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
26. Organizator ma prawo usunąć z Wydarzenia osoby, które usiłują wnieść na
Wydarzenie lub posiadają przedmioty i środki opisane w pkt. 25 (wymienione
powyżej), a także osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu
innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy
zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia
każdego Uczestnika Wydarzeń, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza
innym osobom w odbiorze Wydarzenia.
27. Wymagane jest: wyciszenie dźwięków telefonów podczas wydarzeń, stosowanie się
do zaleceń obsługi oraz pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa i
porządku.
28. Naruszenie zakazów lub wymagań określonych w regulaminie może skutkować
wydaleniem osoby naruszającej zasady poza obiekt, w którym odbywa się
wydarzenie, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty oraz obciążenie takiej osoby
kosztami poniesionymi przez Agencję (np. kosztami odszkodowań, kar umownych,
napraw, sprzątania).
29. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz.
926 z późn. zm.) w celach związanych wyłącznie z rekrutacją i udziałem w
Wydarzeniu. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże
podanie danych w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem
wzięcia udziału w danym Wydarzeniu. Dane osobowe uzyskane od Uczestników
zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której
administratorem będzie Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do
swoich danych, do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. W takim przypadku
uczestnik otrzyma 100% zwrot wpłaconej kwoty.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, w
szczególności w przypadku odwołania Wydarzenia z powodu działania siły wyższej.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za
niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią 3/3 w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.
32. Biorąca udział w warsztatach osoba otrzymuje certyfikat uczestnictwa.
33. Harmonogram szkolenia jest dostępny na fanpageu EQulibrium Sounds, wydarzeniu
na facebooku oraz na stronie www.equlibriumsounds.com.
34. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć na szkoleniu za pisemną zgodą rodziców z
podanym numerem kontaktowym. Minimalny wiek uczestnika to ukończone 9 lat.
35. Osoby niepełnosprawne proszone są o podanie tego faktu drogą e-mail:
info@equlibriumsounds.com.
36. Uszkodzenie sprzętu Organizatora i jego Wystawców, prelegentów, z winy
Uczestnika (zalanie napojem, wtargnięcie w sprzęt itp.) jest równoznaczne ze
zwrotem kosztów mienia oraz strat wynikających z utraty sprzętu.
37. Parking na terenie IBB Andersia Hotel jest ograniczony 40 miejsc oraz kosztuje
30zł/doba.
38. Każdy uczestnik warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych związanych z warsztatami Masterclass 2.
39. Wszelkie promocje, zniżki i rabaty nie łączą się ze sobą.
40. Regulamin obowiązuje w dniu 16.03.2019 r. i jest dostępny na stronie
www.equlibriumsounds.com
41. Dodatkowo zastosowanie mają regulaminy obowiązujące w obiekcie, w którym
odbywa się wydarzenie.

Share:
Regulamin |Copyright © 2019 EQulibrium Sounds. All rights reserved.