fbpx

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “EQilibrium Remix*
 2. Organizatorem konkursu jest firma EQulibrium Sounds – Marcin Przybylski, ul. Pakoska 24/9, 88-190 Barcin. NIP: 5621772463, zwany dalej Organizatorem.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wezmą udział w konkursie oraz wydarzeniu Masterclass 3 (dalej zwane „Uczestnikami”).
 4. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Live – Act, OST AUDIO oraz EQulibrium Sounds.
 5. Konkurs i jego zasady zostaną ogłoszone wyłącznie w internecie na stronie www.equlibriumsounds.com, na profilu Facebook – owym https://www.facebook.com/equlibriumsounds/, na wydarzeniu Facebook – owym https://www.facebook.com/events/1224928650964230/  oraz grupie Facebook – owej https://www.facebook.com/groups/1943142249345560/?ref=br_rs oraz na Facebook – owym profilu
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 18 września (godzina publikacji nieokreślona) – 22 październik 2019 r. (godz. 23:59)
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie 2.11.201r. podczas warsztatów “Masterclass 3” we Wrocławiu. 
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 9. Wszelkie promocje, zniżki i rabaty nie łączą się ze sobą.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zakupi do 30 października 2019 r.  bilet Platinium lub VIP na warsztaty z produkcji muzyki “Masterclass 3” organizowanych we Wrocławiu 02.11.2019 r. przez EQulibrium Sounds – Marcin Przybylski, ul. Pakoska 24/9, 88-190 Barcin. NIP: 5621772463.
 2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 2. nie jest pracownikiem oraz członkiem rodzin Organizatora Konkursu, Firmy oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących   

              warunków: 

 1. osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt. 1. 

 • 3

  NAGRODY

     

 1. Nagrodą w konkursie są :

1 miejsce -Wybrane przez Ciebie szkolenie od Live Act oraz Fl Studio 20 Signature Edition

2 miejsce – Bilet na Masterclass 4 + nagrody od OstAudio

3 miejsce –  film Reorder Masterclass 2 + Paczka dźwięków od Sunflare

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zdobywcami nagród w konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję  Konkursową składającą się z przedstawicieli firmy Live Act, OSt Audio oraz EQulibrium Sounds.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Konkursu typowany do zwycięstwa nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Konkursu, nagroda wydana zostanie Uczestnikowi Konkursu, który spełnił ww. wymogi, a wykonane przez niego zadanie konkursowe zostało uznane za kolejną najciekawszą realizację zadania konkursowego. 
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez EQulibrium Sounds – Marcin Przybylski, ul. Pakoska 24/9, 88-190 Barcin. NIP: 5621772463.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany     przez serwis Facebook ani z nim związany.

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.

 1. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.equlibriumsounds.com oraz na profilu firmowym EQulibrium Sounds na Facebook -u. 
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 3.  Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji  o zwycięstwie w Konkursie. Na powyższe Uczestnik Konkursu wyraża zgodę
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.